Stichting ''Vrienden van de Nieuwe Schans''

De belangrijkste missie van de Stichting is : ”De geschiedenis van de Vesting Nieuweschans in kaart brengen en uitdragen” !
Met geschiedenis wordt in deze ook bedoeld: ”Alles wat de Oost-Groninger gemeenschap heeft voortgebracht en doorgegeven: ”Cultuur”

Lees meer 

Agenda, Nieuws en Evenementen

ONTWERP Chw- BESTEMMINGSPLAN BAD NIEUWESCHANS…. Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt maken, ingevolge artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf donderdag 23 januari 2020 het ontwerp Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan Bad Nieuweschans gedurende zes weken ter inzage ligt. * Wat houdt het plan in? Het Chw-bestemmingsplan is een nieuwe planfiguur die krachtens de Crisis- en herstelwet opgesteld kan worden en vooruitloopt op de nieuwe Omgevingswet (die naar verwachting in 2021 van kracht wordt). Het Chw- bestemmingplan is als gebied opgenomen in de 16e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, welke op 20 november 2018 in werking is getreden). Het Chw-bestemmingsplan Bad Nieuweschans is een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening, maar maakt ook gebruik van extra mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet. Vandaar de naam Chw- bestemmingsplan. Dit wordt ook wel een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte genoemd. Het verschil tussen een regulier bestemmingsplan en een Chw-bestemmingsplan is dat een Chw- bestemmingsplan mogelijkheden biedt om meer te regelen dan uitsluitend zaken die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening. Ten opzichte van het voorontwerp Chw-bestemmingsplan is de grootste aanpassing het mogelijk maken van een uitbreiding van het kuurcentrum. * Plangebied: Het plangebied van dit Chw-bestemmingsplan betreft het hele dorp Bad Nieuweschans, van Oudezijl tot aan de A7. Het Chw-bestemmingsplan is een actualisatie van de huidige geldende bestemmingsplan in Bad Nieuweschans. * Procedure: Iedereen kan het Chw-bestemmingsplan vanaf donderdag 23 januari 2020 gedurende zes weken via www.ruimtelijkeplannen. nl (onder ID-nummer NL.IMRO.1895.11BP0006-0301) inzien. Ook via onze website kunt u het plan inzien. Dit kan via www.gemeente-oldambt.nl/omgevingsplan * Hoe kunt u reageren? Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzage ligging een zienswijze indienen tegen het ontwerp Chw- bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor kunt u opnemen met het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling via het telefoonnummer (0597) 48 24 00

Stichting Vrienden van de Nieuwe Schans

Stichting vrienden van de Nieuwe Schans

Na jarenlang te hebben genoten van de oude websites en de facebook- pagina welke waren gemaakt door Steven en Ina van Keulen als zijnde (voormalige) vrijwilligers van onze Stichting hebben wij gemeend een expert in te schakelen die gespecialiseerd is in het maken van websites en in automatiseringsprocessen t.w. Speer reclame Services om een digitale inhaalslag te maken en alles  naar een hoger niveau te tillen.

De vormgeving van de website naar hedendaagse maatstaven om daarmee in the picture te blijven was punt één, maar gezien de mogelijkheden om andere processen te verbeteren zoals het maken van een cloudserver voor alle digitale documenten en foto’s ten behoeve van publicatie, scholing en de geschiedenis van ons dorp is punt twee, en natuurlijk de mogelijkheden die de website met zich meebrengt in het automatiseren en beheren van donaties of het sturen van nieuws of uitnodigingen via mail is een welkome bijkomstigheid.

Wij hopen dan ook door deze stap de Stichting, met inbegrip van alle mogelijkheden die er zijn met het uploaden van oude foto’s en het geautomatiseerd proces voor donaties weer op de kaart te hebben gezet met tevens het doel om bij jongere generaties meer betrokkenheid bij en interesse in met de geschiedenis en de instandhouding van de leefbaarheid van ons dorp op te wekken.

De site is een overkoepelende website welke is doorgelinkt naar een afzonderlijke website van de Stichting.  Deze website,  die dus onder auspiciën van de Stichting valt  is : www.schanskerhistorie.nl  Hierin de meest complete geschiedenis van Nieuweschans.  De ”Schanskerhistorie” is in twee delen geknipt.  Onder ”Vestingmuseum” het tweede deel met alle details over het museum zelf en de volledige geschiedenis van “De Stichting”
Tevens hebben wij een exclusieve samenwerking met onze dorpsjournalist de heer Frans Stegeman via Bad Nieuweschans online welke tevens een subpagina heeft via de Stichting zodat u ten allen tijde op de hoogte blijft van al het nieuws in onze omgeving. En natuurlijk ontbreekt onze vereniging Dorpsbelangen die onze hedendaagse en toekomstige belangen behartigt om de leefbaarheid te waarborgen niet.

Tevens hopen wij dat u veel gebruik gaat maken van de upload mogelijkheden met foto’s en de verhalen die daarbij horen zodat wij de website www.schanskerhistorie.nl onder leiding van Wim Mulder kunnen blijven voorzien van oude foto’s en verhalen. Tevens kunt u rechtstreeks contact met Wim Mulder opnemen voor een afspraak, indien gewenst. (zie sub. schanskerhistorie) Indien u zelf niet op de hoogst mogelijke resolutie foto’s kunt scannen om ze  te uploaden naar deze site dan kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur deze laten scannen bij Tuil Logistics gezeteld aan de Hoofdstraat 6 in Bad Nieuweschans, maar indien dit grotere hoeveelheden zijn dan is het beter even een afspraak te maken met hen.

Wij hopen met deze digitale inhaalslag de jongere generaties aan te spreken om mee te denken en te werken om deze Stichting in stand te houden en uit te breiden en daaruit voortvloeiend om meer donateurs te verwerven: dus mensen meldt u aan als u een warm hart hebt voor ons dorp en de geschiedenis daarvan.